E-signering

Elektroniska signaturer är säkra och trygga eftersom de innehåller spårbar information om vem som har signerat ett dokument, när det signerades och var det signerades. Allt du behöver veta om e-signaturer och deras juridiska aspekter hittar du här.

E-signering

Elektroniska signaturer är säkra och trygga eftersom de innehåller spårbar information om vem som har signerat ett dokument, när det signerades och var det signerades. Allt du behöver veta om e-signaturer och deras juridiska aspekter hittar du här.

Vad är en e-signatur?

En e-signatur gör det möjligt att enkelt signera ett dokument eller avtal genom att skriva sitt namn eller klicka på en knapp via en webbläsare, surfplatta eller mobil.

E-signaturer kodas och krypteras för att förhindra förfalskning och manipulation, och för att förbättra den övergripande säkerheten för varje signerat dokument.

E-signaturer: manipulationssäkra dokument

Med en e-signatur från GetAccept får du ett signerat dokument som är manipulationssäkert, och gör det möjligt för dig att se eventuella ändringar som kan ha gjorts i dokumentet efter det signerats. Den digitala signaturen använder ett unik "fingeravtryck" som skapar ett certifikat för dokumentet vid tidpunkten för underskriften, som permanent inbäddas i filen. Detta gör dokumentet helt manipulationssäkert.

Fördelar med e-signaturer

Spara tid

Du behöver inte skriva ut, signera, skanna och mejla papperskontrakt. Ett digitalt kontrakt kan signeras på några sekunder och levereras elektroniskt till alla involverade parter direkt.

Enkelt och tillgängligt

Låt dina köpare signera från var som helst i världen, när som helst. Oavsett om det är från en dator, surfplatta eller mobil, är allt som behövs en internetanslutning.

Säkra kontrakt

Se till att dina kontrakt undertecknas säkert med autentisering och säkerhetsfunktioner. Digitala signaturer garanterar en manipulationssäker revisionslogg som är juridiskt bindande.

Spåra signeringssordning

E-signaturer gör det möjligt att skapa en signeringsordning när mer än en person ska skriva under ett dokument. Du kan då enkelt identifiera flaskhalsar, och ge en knuff där det behövs.

0%

av B2B-köpare har avslutat minst en affär med en e-signatur.

0%

av kunderna anser att en B2B-köpprocess är mycket komplex eller svår.

Juridiska aspekter

GetAccept erbjuder dig en juridiskt bindande e-signaturlösning för dina avtal och kontrakt. GetAccept uppfyller kraven enligt U.S. Electronic Signature in Global and National Commerce Act of 2000 (ESIGN), Uniform Electronic Transactions Act (UETA) samt den Europeiska Unionens eIDAS-förordning (EU No.910/2014) gällande elektroniska signaturer och överföringar, vilket gör e-signaturer snabba, enkla och juridiskt bindande.

Lagen om e-signaturer i USA

GetAccepts lösning för elektroniska signaturer i USA uppfyller definitionen av en elektronisk signatur enligt Electronic Signatures in Global and National Commerce (ESIGN) och Uniform Electronic Transactions Act (UETA).

Lagen om e-signaturer i Storbritannien

I Storbritannien motsvaras ESIGN Act i USA av Electronic Communications Act 2000. GetAccepts lösning för elektroniska signaturer uppfyller definitionen av en elektronisk signatur enligt denna lag.

Förordningen om e-signaturer i Europeiska unionen (EU)

2014 antog Europaparlamentet EU-förordning nr 910/2014 om elektronisk identifiering och förtroendetjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden, även känd som eIDAS. Elektroniska signaturer används aktivt i Europa, och GetAccepts e-signaturer är i enlighet med eIDAS och EU:s tekniska standarder för elektroniska signaturer. Du kan läsa mer om eIDAS nedan.

Signaturautentisering

GetAccept autentiserar dokumentsignerare för att ge 100% transparens om vem som signerar ett dokument. För att skydda alla användarkonton i GetAccept överförs användarinformation med 256-bitars SSL-kryptering, inklusive känslig information som användarnamn och lösenord. GetAccept förhindrar också att andra får tillgång till eller använder ditt konto genom automatiska sessionstidsgränser, och genom att skicka e-post varje gång ett kontrakt skickas till, tas emot av eller undertecknas med ett användarkonto.

Signaturfastsättning

Varje signatur på ett kontrakt appliceras och fastsätts på kontraktet, och GetAccept skapar en transaktionslogg mellan signaturparterna. För att tillhandahålla transaktionshistorik spårar vi och tidsstämplar information från det ögonblick då dokumentet skickas för underskrift till dess att det är fullständigt signerat och säkrat.

Fullständig händelselogg

En komplett händelselogg är en avgörande faktor vid val av en e-signaturleverantör. Varje utskick har en unik ID som återspeglar innehållet i dokumentet. GetAccept spårar hela processen och sammanställer det till en komplett historik över varje åtgärd som vidtagits inne i dokumentet. Aktiviteter markeras med tidsstämpel, e-post, IP-nummer och IP-plats.

Juridiskt godkända transaktionsloggar

GetAccept skapar en omfattande transaktionslogg mellan de inblandade signaturparterna. För att tillhandahålla denna transaktionshistorik spårar vi och tidsstämplar information från det ögonblick då dokumentet skickas in för underskrift tills det är fullständigt signerat och säkrat, såsom IP- och UserAgent-information. För att skydda transaktionsloggen mot manipulation används s.k. hashningsteknik. Denna transaktionslogg ger dig en komplett material att använda i domstol om eventuella tvister uppstår.

Mer om E-signaturer och eIDAS

eIDAS är en EU-förordning om elektronisk identifiering och förtroendetjänster för elektroniska transaktioner som gäller som lag inom hela EU.

Elektronisk Identifiering, Autentisering och Förtroendetjänster (eIDAS)

Målet med eIDAS-förordningen, som startade 2014, är att underlätta handelsflödet inom EU genom transparens, säkerhet, teknisk neutralitet, samarbete och interoperabilitet. För att uppnå dessa värden, innefattar eIDAS-förordningen följande:

  • Standardiserar användningen av elektronisk identifiering (eID)
  • Definierar en ny klass av "elektroniska förtroendetjänster" (eTS)
  • Klarlägger och säkerställer den rättsliga giltigheten av elektroniska signaturer
  • Skapar en europeisk intern marknad inom EU för elektroniska förtroendetjänster

Olika nivåer av e-signaturer

eIDAS-förordningen definierar tre typer av elektroniska signaturer: (Grundläggande) Elektronisk Signatur, Avancerad Elektronisk Signatur och Kvalificerad Elektronisk Signatur. Enligt eIDAS är en elektronisk signatur definierad som "data i elektronisk form som är bifogad eller logiskt associerad med annan data i elektronisk form och används av undertecknaren för att signera".

Grundläggande e-signatur

En grundläggande elektronisk signatur kan vara vilken typ av signatur som helst som görs i en elektronisk och digital miljö, där undertecknaren har visat sin avsikt (t.ex. genom att klicka på en knapp eller markera en ruta) att bindas av innehållet i det signerade dokumentet.

GetAccepts "click to sign" lösning är en mycket stark grundläggande e-signatur och är tillräcklig för de flesta affärsavtal.

Avancerad e-signatur (AdES)

Enligt eIDAS måste en avancerad elektronisk signatur uppfylla följande krav:

  1. unikt kopplad till och kapabel att identifiera undertecknaren;
  2. skapad på ett sätt som gör att undertecknaren behåller kontrollen;
  3. kopplad till dokumentet på ett sätt som gör att eventuella efterföljande ändringar av data är upptäckbara.

Unik identitet, kontroll och integritet för det signerade dokumentet kan uppnås genom olika metoder. Ett erkänt eID säkerställer en säker autentisering av signatörens identitet online.

GetAccept har flera sätt att skapa en Avancerad elektronisk signatur, till exempel med hjälp av en eID- eller multifaktorautentisering (MFA)-lösning.

Kvalificerad e-signatur (QES)

Enligt eIDAS innebär "kvalificerad elektronisk signatur" (QES) en avancerad elektronisk signatur som skapats av en kvalificerad enhet för elektronisk signatur och baseras på ett kvalificerat certifikat för elektroniska signaturer. Användningen av kvalificerade elektroniska signaturer inkluderar en extra nivå av säkerhet och förtroende som resulterar i en särskild rättslig effekt som ska erkännas av domstolar inom EU.

Från ett juridiskt perspektiv är en kvalificerad elektronisk signatur (QES) enligt EU det samma som en fysisk signatur, och bevisbördan i en domstol vilar på den som utmanar signaturen.

Genom partners har GetAccept möjlighet att erbjuda kvalificerade elektroniska signaturer (QES) i signaturflödet i de flesta europeiska länder. QES tillför en extra nivå av säkerhet, men också komplexitet och kostnad till signaturprocessen.

Kontakta oss för mer detaljerad information om kvalificerade elektroniska signaturer (QES).

Vanliga frågor (FAQ)

E-signaturer är säkrare än en handskriven signatur som levereras med posten eftersom personen har autentiserats av en betrodd tredje part. Stark elektronisk identifiering innebär att användaren autentiseras med BankID, mobilt-ID eller liknande tjänster.

Undertecknaren av dokumentet behöver inte mer än en webbläsare. Kunder kan underteckna dokument på vilken enhet som helst så länge det finns en internetanslutning. Kunden behöver inte ladda ner någon mjukvara.

Enligt federal och delstatlig lag har elektroniska signaturer samma juridiska status som handskrivna signaturer. 47 delstater, District of Columbia, Puerto Rico och Virgin Islands har antagit Uniform Electronic Transactions Act (UETA). Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN), en federal lag, fastställer att elektroniska signaturer är juridiskt bindande för intrastatlig handel och inom de delstater som inte har antagit UETA.

Direktiv 1999/93/EG från Europaparlamentet och Europaråderådet från 1999 om en ramverk för elektroniska underskrifter fastställer kriterierna för lagligheten av e-signaturer. Det definierar tre nivåer av e-signaturer (enkel, avancerad, kvalificerad). Enligt direktivet uppfyller en avancerad e-signatur baserad på ett kvalificerat certifikat de rättsliga kraven för en underskrift avseende data i elektronisk form, på samma sätt som en handskriven underskrift uppfyller dessa krav avseende pappersbaserade data.

ESIGN (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) är en federal lag i USA som antogs år 2000 och möjliggjorde användningen av elektroniska dokument och underskrifter för kommersiella transaktioner. Lagen gör det möjligt för organisationer att anta en process för e-signering i alla 50 delstater med försäkran om att dokument inte kan avvisas av en domstol enbart på grund av att de är signerade elektroniskt.

eIDAS är en EU-förordning om elektronisk identifikation och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner inom Europeiska marknaden. Den inrättades genom EU-förordning 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifikation och upphäver direktiv 1999/93/EG från den 13 december 1999. Den trädde i kraft den 17 september 2014 och tillämpas från den 1 juli 2016. Alla organisationer som tillhandahåller offentliga digitala tjänster i en medlemsstat inom EU måste erkänna elektronisk identifikation från alla EU-medlemsstater från och med den 29 september 2018.

Du behöver bara ladda upp ditt dokument (PDF, Word, Google Doc etc...) i ett e-signeringsverktyg, lägga till mottagarnas namn och e-postadresser, och sedan skapa en signaturordning. Du kan läsa mer om hur du får dina Google Docs e-underskrivna i vår bloggpost här.